Xiaochen Lian

Ph.D. Student 2011 -

Advisor: Alan Yuille
lianxiaochen @ ucla.edu