Jiaying Gu
Ph.D. 2013 - 2018
Advisor: Qing Zhou
gujy.lola @ gmail.com