Xiaochen Lian

Ph.D. 2011 - 2017

Advisor: Alan Yuille
lianxiaochen @ ucla.edu