Qian Xiao
Ph.D. 2012 - 2017
Advisor: Hongquan Xu
xiaoqian1990v @ gmail.com