Ruiqi Zhong

Ph.D. 2015 - 2017

Advisor: Ying Nian Wu
ruiqi @ ucla.edu