Gong Chen
Ph.D. 2005 - 2010
Advisor: Qing Zhou
gongchen @ ucla.edu