Xianjie Chen

Ph.D. 2011 - 2016

Advisor: Alan Yuille