Yijing Shen

Ph.D. 2002 - 2008

Advisor: Ker-Chau Li