Zijian Xu
Ph.D. 2003 - 2007
Advisor: Song Chun Zhu
zjxu @ stat.ucla.edu