Zijian Xu

Ph.D. 2003 - 2007

Advisor: Song Chun Zhu
zjxu @ stat.ucla.edu