Yi (Jacky) Yi

Ph.D. 2010 - 2016

Advisor: Yingnian Wu