Jiashen You

Ph.D. 2006 - 2012

Advisor: Ying Nian Wu
jiashen @ stat.ucla.edu