Ke-Hai Yuan

Ph.D. 1992 - 1995

Advisor: Robert Jennrich
kyuan @ nd.edu