Mingtian Zhao

Ph.D. 2007 - 2011

Advisor: Song-Chun Zhu
mtzhao @ stat.ucla.edu