Yu-Ching (Eugene) Chen
M.S. 2011 - 2013
Advisor: Hongquan Xu