Yung-Ai Alice Chuang
M.S. 2002 - 2003
Advisor: Jan de Leeuw