Kwan (Amy) Yi Kwong
M.S. 2002 - 2004
Advisor: Hongquan Xu
kykwong @ lycos.com