1

Fangting Xia

Ph.D. 2011-, Alan Yuille

Email Address

sukixia@ucla.edu

Link

http://www.stat.ucla.edu/~fangting.xia — Homepage