Jianwen Xie

Ph.D. 2012-2016, Yingnian Wu

Research Areas

Computer vision