Jiashen You

Ph.D. 2006-2012, Ying Nian Wu

Email Address

jiashen@stat.ucla.edu

Link

http://www.stat.ucla.edu/~jiashen.you — Homepage