1

Xiaochen Lian

Ph.D. 2011-, Alan Yuille

Email Address

lianxiaochen@ucla.edu

Link

http://www.stat.ucla.edu/~xiaochen.lian — Homepage