Yu-Ching (Eugene) Chen

M.S. 2011-2013, Hongquan Xu